แถลงเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์คนงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เมื่อวันที่ 7 เมายน 2563 คณะกรรมาการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้แถลงเรื่อง : การเปิดศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์  คนงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโคโรน่า(โควิด-19) ที่ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อคนทำงาน ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายชาลี ลอยสูง รองประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้แถลงว่า ตามที่ทั่วโลกได้เกิดวิกฤติการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งประเทศไทยก็ได้รับ ผลกระทบเช่นเดียวกัน ซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อ  ยอดสะสม 2,258 คน และมีผู้เสียชีวิต 26 คน ซึ่ง ณ วันนี้มีแนวโน้มว่า จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จึงทําให้รัฐบาลได้มีมาตรการป้องกันโดยการประกาศ เคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหะ สถาน เวลา 22.00-04.00 น  และให้อํานาจกับผู้ว่าราชการทุกจังหวัดได้ประกาศการป้องกันเพื่อมิให้พี่น้อง ประชาชน และพี่น้องแรงงานได้เดินทางกลับภูมิลําเนา ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ปิดเพื่อมิให้พี่น้องเข้าไปซื้อสินค้า ยกเว้นประเภทอาหาร  ซึ่งการมีบุคคลอยู่ร่วมกันมากๆ อาจจะติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ได้ เมื่อสถานการณ์เป็นเช่นนี้ทําให้พี่น้องแรงงานได้รับผลกระทบเกี่ยวกับงานที่ทําเป็นประจําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทําให้คนงานถูกปลดออกเลิกจ้าง การถูกบังคับให้ลาออกจากงาน แรงงานเหมาค่าแรงถูกส่งกลับคืนไปยังต้นสังกัด การให้หยุดงานโดยไม่ได้รับค่าจ้าง พี่น้องแรงงานนอกระบบไม่มีรายได้  เช่น พี่น้องแรงงานที่รับบริการ ได้รับ ผลกระทบ รายได้ขาดหายไป แต่ในขณะเดียวกันพี่น้องยังมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รัฐบาลมีมาตรการโครงการ  เราไม่ทิ้งกัน และมาตรการอีกหลายๆโครงการเพื่อช่วยเหลือ ให้กับ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  ในขณะเดียวกันธุรกิจต่างๆก็ได้รับผลกระทบจากพิษของโควิด-19 เช่นเดียวกัน  แต่ก็มีบางส่วนที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง   แต่เป็นเพราะขาดชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่จะนํามาประกอบ เนื่องจากต้องรอ วัตถุดิบจากประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรค จึงใช้การสั่งหยุดงานชั่วคราว ตามมาตรา 75   หรือปิดกิจการ   บางโรงงานก็ลดกําลังคนงาน และเลิกจ้างคนงาน  บางสถานประกอบการจ่ายค่าชดเชยตาม กฎหมาย ถือว่าเป็นสถานประกอบการที่ดี  บางสถานประกอบการก็ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย   พี่น้องแรงงานที่ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกเอารัดเอาเปรียบต่างๆ เป็นจํานวนมากเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)เป็นองค์กรหลักของแรงงาน อันประกอบด้วย แรงงานใน ระบบ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานทั่วไป สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) เป็นองค์กรหลักแรงงาน รัฐวิสาหกิจ ซึ่งมีนโยบายปกป้องช่วยเหลือพี่น้องแรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  ซึ่งในสถานการณ์ในปัจจุบันมี พี่น้องแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการถูกเอารัดเอาเปรียบร้องทุกข์เข้ามาเป็นจํานวนมาก และคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ

ดังนั้นคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสมั พันธ์(สรส.) ได้มีข้อสรุป ร่วมกันให้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์และให้คําปรึกษา เพื่อจัดเก็บข้อร้องทุกข์นําไปเสนอต่อเจ้าหน้าที่ กระทรวงแรงงานพร้อมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  การจัดเก็บข้อมูลสถิติการเกิดปัญหาและการนําเข้าสู่ศาล แรงงาน ในบางกรณีที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ โดยมีการกําหนดผู้รับผิดชอบในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั่วประเทศ 14 แห่ง

ทั้งนี้คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.) ได้จัดทํา แบบฟอร์มรับเรื่องร้องทุกข์เพื่อความสะดวกให้กับผู้ที่มาร้องทุกข์ ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ปรึกษา เบื้องต้น โดยเริ่มตั้งแต่วันที่  7 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  หากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ นี้ ยังไม่มีจํานวนผู้ป่วยลดลงหรือหมดไป องค์กรแรงงานของเราจะมีการขยายเวลารับเรื่องร้องทุกข์ตาม สถานการณ์ต่อไป และขอให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วนจงให้ความร่วมมือกับภาครัฐบาล หน่วยงานทาง การแพทย์ และสาธารณสุข  เพื่อหยุดเชื้อเพื่อชาติและเพื่อพวกเราทุกคน