ศาลสั่งจ่ายค่าชดเชยคนงานไทยซิน

ศาลแรงงาน สั่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ จ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่าย-ค่าชดเชยคนงาน หลังนายจ้างบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัดถูกสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561นางสาวสุรินทร์ พิมพา ฝ่ายรับเรื่องบร้องทุกข์กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ได้ชี้แจงคำสั่งศาลกรณีเลิกจ้างคนงานบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัด ให้คณะกรรมการที่ประชุมประจำเดือนกลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561ศาลแรงงานกลาง จ.สมุทรสาคร มีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ สค. 69-116/2561 เรื่อง ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่ 44/2560 ศาลสั่งให้รวมพิจารณาเป็นคดีเดียวกันโดยให้เรียกโจทก์ตามลำดับสำนวนว่าโจทย์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 48 และจำเลยที่1 คือบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กสไทล์  จำกัด จำเลยที่ 2 คือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด มีคำพิพากษาคดีสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างทั้ง 48 คน  บริษัทฯเป็นบุคคลล้มละลายเพราะถูกฟ้องพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบแล้วจากการสอบสวนกิจการทรัพย์สินและแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการทรัพย์สินของลูกหนี้ เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 และไม่ได้บอกเลิกจ้างลูกจ้างทั้ง 48 คน รวมถึงไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบยังคงปล่อยให้บริษัทฯประกอบกิจการต่อไป จนกระทั่งวันที่ 1 มีนาคม 2560 จึงประกาศปิดกิจการ เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  เจ้าหน้าที่สวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรสาคร ได้นำคดีฟ้องศาลแรงงาน   จ.สมุทรสาคร ศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด นำเงินมาจ่ายให้กับลูกจ้างทั้ง  48  คนโดยให้จ่ายค่าจ้างรวมจำนวนเงิน 2,150 บาท ค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีรวมจำนวนเงิน 33,369 บาท ค่าจ้างแทนคำบอกกล่าวล่วงหน้ารวมจำนวนเงิน 411,315 บาท และค่าชดเชยรวมจำนวนเงิน 5,238,296 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,685,130 บาท แต่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ยังมิได้จ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้างทั้ง 48 คนตามคำสั่งศาล จนถึงบัดนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หลังจากที่บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์  จำกัด เป็นบุคคลล้มละลาย เจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์จึงทำหน้าที่ในการดูแลทรัพย์สิน และเฉลี่ยทรัพย์ให้กับเจ้าหนี้บริษัทบริติช-ไทยซินฯ ซึ่งครั้งนี้ศาลแรงงานได้ตัดสินให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จ่ายเงินให้กับลูกจ้างที่ถือเป็นเจ้าหนี้บริษัทบริติช-ไทยซินเทติคเท็กส์ไทล์ จำกัด แล้วแต่ว่ายังไม่มีการจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย และค่าชดเชยให้ตามคำสั่งศาล

นักสื่อสารศูนย์แรงานอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่