แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 360 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แรงงานปริทัศน์ฉบับที่ 13 (360) ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 พบกับท่านผู้อ่านพร้อมกับข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานเหมือนเช่นเคย

เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ต่อเนื่องจนถึงต้นเดือนกรกฎาคม มีการจัดกิจกรรมที่ทำให้ต้องย้อนรำลึกถึงประวัติศาสตร์ของขบวนการแรงงานไทยที่น่าสนใจหลายเรื่อง ดังปรากฏในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ นอกจากนี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ได้จัดเสวนาเรื่อง “สหภาพแรงงานที่เป็นขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม” ผู้ที่สนใจสามารถติดตามทัศนะของผู้นำแรงงาน นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชนได้จากรายงานพิเศษ จากอดีตสู่ปัจจุบันในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเกี่ยวกับการคัดค้านการจัดเวทีประชาพิจารณ์เพื่อแก้ไขร่างพ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ(บัตรทอง)ใน 4 ภูมิภาค และภายหลังการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลในวันกรรมกรสากลที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 องค์กรแรงงานที่นำโดยคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ได้มีการรวมตัวกันเพื่อทวงถามความคืบหน้าสุดท้ายนี้ สังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมสูงวัยที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ร้อยละ 16 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงเป็นอันดับ 2 ในอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ ติดตามรายละเอียดของข้อมูลได้ในแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ก.ค.60