แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 358 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 11 (358) ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนที่มีการเฉลิมฉลอง “วันกรรมกรสากล” หรือที่ประเทศไทยเปลี่ยนชื่อเป็น “วันแรงงานแห่งชาติ” ในวันเมย์เดย์ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี  สำหรับปีนี้ก็เช่นเดียวกับปีที่ผ่านๆมาซึ่งการจัดเดินขบวนในวันเมย์เดย์โดยองค์กรนำระดับชาติของสหภาพแรงงานแยกเป็น 2 ขบวน รายละเอียดข้อเรียกร้องสามารถติดตามได้ในรายงานพิเศษของแรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ ยังข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องได้แก่ประมวลคำขวัญวันแรงงาน และงบประมาณสนับสนุนในรอบ 30 ปี การจัดงานวันแรงงานโดยสภาองค์การลูกจ้างได้งบประมาณเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จาก 1,600,000 บาทในปี 2557 เป็น 4,905,200 บาท ในปี 2558 และ2559 ก่อนที่ในปี 2560 จะลดลงเหลือเพียง 2,635,000 บาท และอีกหลายองค์กรที่มีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องในวันกรรมกรสากล

สุดท้ายนี้ การถกเถียงอันเนื่องมาจากความเห็นต่างทางการเมืองในสังคมไทยในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที่ผ่านมายังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเรื่องแรกเกี่ยวกับกับกรณีหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎร ได้ฝังไว้ในพื้นถนนบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าในเดือนมิถุนายนหลักการเปลี่ยนแปลงการปกครองพ.ศ.2475 ได้ถูกสับเปลี่ยนโดยหมุดอันใหม่ซึ่งมีการจารึกข้อความที่แตกต่างจากอันเดิม แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำจดหมายเปิดผนึกของคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยมาเผยแพร่ไว้เพื่อให้เห็นถึงจุดยืนขององค์กรนำของขบวนการแรงงานองค์กรหนึ่งต่อกรณีที่เกิดขึ้น

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ พ.ค.60