แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 357 เดือนเมษายน พ.ศ.2560

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 10 (357) เดือนเมษายน 2560 มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ ทั้งเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรม ระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย นายจ้าง หรือชาวบ้านในชุมชน สิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติที่ยังคงเป็นปัญหา ในสถานการณ์ปัจจุบันที่การมีแรงงานข้ามชาติเป็นความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เราจึงจำเป็นต้องใส่ใจต่อการอยู่ร่วมกันระหว่างแรงงานข้ามชาติ กับคนไทย ที่ต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะพี่น้องแรงงานที่ถือเป็นชนชั้นเดียวกัน อย่าให้อคติด้านชาติพันธุ์มีอิทธิพลเหนือสำนึกทางชนชั้นระหว่างแรงงานด้วยกัน สถิติแรงงานที่น่าสนใจประจำฉบับคือ จำนวนสหภาพแรงงานทั่วประเทศ ล่าสุดที่ยังอยู่ 1,398 แห่ง จังหวัดที่มีสหภาพแรงงานมากเป็นอันดับ 1 และ 2 คือ สมุทรปราการ 378 แห่ง และกรุงเทพมหานคร 341 แห่ง ส่วนอันดับ 3 และ 4 คือ ชลบุรี 206 แห่ง และระยอง 141 แห่ง แซงหน้าจังหวัดในเขตปริมณฑลที่มีโรงงานอุตสาหกรรมหนาแน่น อย่างไรก็ตามในจำนวน 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีถึง 43 จังหวัดที่ไม่มีสหภาพแรงงาน

แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ กระทรวงแรงงานกำลังมีการจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ.2560-2564 ข้อเรียกร้องวันสตรีสากลเมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมาและยังมีทัศนะของนักวิชาการเศรษฐศาสตร์ต่อสถานการณ์เศรษฐกิจไทย และผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน อีกด้วย

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ เม.ย.60