แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 355 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ปกแรงงานปริทัศน์ออนไลน์ ก.พ.60

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับที่ 8 (355) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นำเสนอข้อมูลและข่าวสารต่อผู้ใช้แรงงานและผู้สนใจด้วยเนื้อหาที่มากกว่าทุกฉบับ เริ่มจากบทความที่เขียนจากงานศึกษาวิจัยเปรียบเทียบสวัสดิการแรงงานของประเทศไทยกับอาเซียน แสดงให้เห็นสิทธิและสวัสดิการในเรื่องต่างๆ ที่ประเทศไทยด้อยกว่าหรือดีกว่าประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่ภาคใต้ ในช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาส่งผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนในภาคใต้หลายจังหวัด มุมมองของนักกฎหมายแรงงาน ซึ่งนำเสนอความเห็นต่อการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อแรงงานทั้งในมิติของกฎหมาย ท่าทีขององค์กรแรงงาน สิ่งที่รัฐบาลและภาคธุรกิจควรทำ

สำหรับผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้มีการนำเสนอข้อมูล และมุมมองในการวิเคราะห์การปรับค่าจ้างขั้นต่ำครั้งล่าสุด ส่วนในเรื่องของแรงงานข้ามชาติ ที่ผ่านมายังคงมีการเคลื่อนไหวในประเด็นสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาในการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติที่ทำงานบ้าน รวมถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กรนำของขบวนแรงงาน คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)เพิ่งได้ประธานคนใหม่ คือนายสาวิทย์ แก้วหวาน

แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่355 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560