ค้านการขยายอายุรับบำนาญชราภาพจาก 55 ปี เป็น 60 ปี

กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง ยื่นคัดค้านการขยายอายุผู้ประกันตนประกันสังคม กรณีชราภาพ 55 ปี เป็น 60 ปี

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) นำโดย นายสมัย ภูแผนนา ประธานกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) พร้อมด้วยองค์กรสมาชิก ได้เข้ายื่นหนังสือถึง นายพันธ์เทพ เปาริก หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านการขยายอายุผู้ประกันตนประกันสังคม กรณีชราภาพ 55 ปี เป็น 60 ปี ด้วยทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯมีความเห็นร่วมกันว่า การขยายอายุผู้ประกันตนในการรับเงินกองทุนชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี ไม่ใช่การหาทางออก ในขณะที่รัฐบาล คือ 1 ใน 3 ฝ่าย ที่สมควรต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนชราภาพ แต่รัฐบาลกลับไม่จ่าย แต่กลับเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ให้ผู้ประกันตนเสียผลประโยชน์เรื่องหลักประกันของชีวิตไป

ดังนั้นกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง (กสรก.) จึงมีข้อเรียกร้องต่อสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 4 ข้อดังนี้

1) คัดค้านการขยายการรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี

2) ให้ฝ่ายรัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่าย ในทุกๆกองทุนของพ.ร.บ.ประกันสังคม

3) ให้สำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ ปฏิรูปโครงสร้าง ปฏิรูปการบริหารจัดการ และการขยายสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในกองทุนต่างๆ

4) ผู้ประกันตนที่รับเงินชราภาพ ต้องมีสิทธิรักษาพยาบาลภายใต้สิทธิพระราชบัญญัติประกันสังคม นอกจากข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว ทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ให้ทางสำนักงานจังหวัดปทุมธานี เสนอเรื่องเข้าส่วนกลางให้มีการทบทวนและแก้ไขให้เป็นไปตามที่ผู้ประกันตนส่วนใหญ่ต้องการ และมีผู้ประกันตนต้องการ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเงินในกองทุนประกันสังคม

นอกจากนี้ทางกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ยังได้ไปยื่นหนังสือถึง นายประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามข้อเรียกร้องวันที่ 1 พฤษภา วันกรรมกรสากล ซึ่งก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างไร

(รายงานโดย สุธิลา ลืนคำ)