คสรท.เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่

20170115_155841

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ได้ส่งหนังสือแจ้งเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร คสรท. ปี 2560-2561 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ตามที่คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.)  ได้มีประชุมสามัญประจำปี 2559 วันที่ 15 มกราคม 2560 และได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร คสรท.ชุดใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเก่าที่หมดวาระลง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ และการดำเนินงานด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับคสรท. จึงขอยกเลิกคณะกรรมการบริหาร คสรท.ชุดเก่าปี 2559 และขอแจ้งรายชื่อคณะกรรมการบริหาร คสรท.ชุดใหม่ ดังต่อไปนี้

1)               นายสาวิทย์ แก้วหวาน    สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์         ประธาน

2)               นายชาลี ลอยสูง           TEAM                                                   รองประธาน คนที่ 1

3)               นางสาวธนพร วิจันทร์    กลุ่มผู้ใช้แรงงานสระบุรีและใกล้เคียง        รองประธานคนที่ 2

4)               นายสมพร ขวัญเนตร     กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก            รองประธานคนที่ 3

5)               นายลาเร่ อยู่เป็นสุข       TEAM                                                   เลขาธิการ

6)               นางอภันตรี เจริญศักดิ์    สร.อาหารและบริการประเทศไทย              รองเลขาธิการ

7)               นางสาวดาวเรือง ชานก   กลุ่มสหภาพแรงงานอ้อมน้อยอ้อมใหญ่      เหรัญญิก