กระทรวงแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0

20160708_104740

รมว.แรงงาน เปิดสัมมนาวิชาการด้านแรงงานพร้อม เปลี่ยนผ่านไทยสู่ยุค 4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กุมภานี้สามารถกำหนดแผนพัฒนากำลังคน

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 กระทรวงแรงงานร่วมกับสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ได้จัดสัมมนาวิชาการด้านแรงงานเรื่อง “เปลี่ยนผ่านแรงงานไทยสู่ยุค 4.0 : แรงงานไทยอยู่ตรงไหน” (Labour Change to 4.0 : Where are we?) ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(รมว.แรงงาน) กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศรองรับไทยแลนด์4.0 ด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไกประชารัฐ ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวอาจไม่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้ ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดย่อม (SMEs)รวมถึงกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ไม่มีทักษะในการทำงานอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตจนต้องผันตัวเองออกจากระบบทำให้ขาดความมั่นคงในอาชีพ โดยเฉพาะภาคการเกษตร ที่ต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้ดีและน่าสนใจยิ่งขึ้น ทั้งนี้การพัฒนาต้องแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างเหมาะสม โดยสิ่งที่ต้องค้นหาคือ ประเทศไทยมีแรงงานกี่กลุ่ม มีศักยภาพมากน้อยเพียงใดและต้องเติมเต็มสิ่งใดบ้าง คาดว่า ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้จะได้แผนพัฒนา เฉพาะกลุ่มตั้งแต่ 1.0-3.0 ที่ชัดเจนขึ้น และสามารถกำหนดแผนพัฒนากำลังคน รองรับไทยแลนด์ 4.0 ได้ ซึ่งการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อต้องการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงสภาพความเป็นจริงและผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาคแรงงาน เมื่อประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผลการสัมมนาจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำไปพิจารณากำหนดเป็นแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตามที่กระทรวงแรงงานได้กำหนดวาระปฏิรูปเพื่อความสำเร็จของการพัฒนากำลังคนของประเทศระยะ 20 ปี