๓๐ ปีมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน การสืบทอดเจตนารมณ์และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า

สุนี ไชยรส ในนามคณะทำงานจัดงาน “๓๐ ปีมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน”

ขบวนแรงงานร่วมกับพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  มีการจัดงานรำลึกเรื่องราวการต่อสู้ของผู้นำกรรมกรในอดีตต่อเนื่องกันมาหลายปี   แน่นอนว่า ย่อมมีคุณอารมณ์ พงศ์พงัน  อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย เขาเป็นผู้นำสหภาพแรงงานการประปานครหลวง  ที่โดดเด่นทั้งความเป็นนักคิด นักเขียน และเป็นนักเคลื่อนไหวต่อสู้ที่มีความมุ่งมั่น กล้าหาญ และเสียสละ  จริงใจเพื่อการสร้างพลังของขบวนแรงงาน ผ่านองค์กรสหภาพแรงงาน และสภาแรงงานแห่งประเทศไทย  และมีจุดยืนมั่นคงในการต่อสู้คัดค้านเผด็จการ เชื่อมั่นในพลังประชาชน ประสานการเคลื่อนไหวกับการต่อสู้ของภาคประชาชน  เพื่อประชาธิปไตย  และความเป็นธรรม  จนกลุ่มเผด็จการหลัง ๖ ตุลา ๒๕๑๙ จับเขาเข้าคุกถึงสองปี   แต่เมื่อออกจากคุก  ก็ยังกลับมาต่อสู้เพื่อสหภาพแรงงาน  ประชาธิปไตยและความเป็นธรรม และยังสร้างงานเขียนที่มีคุณค่าหลายชิ้น จนได้รับการยอมรับว่า เป็นปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย  การเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรของ คุณอารมณ์ พงศ์พงัน จึงยังความเสียใจแก่ขบวนแรงงานและขบวนการต่อสู้ภาคประชาชนอย่างยิ่ง

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๖ โดยการริเริ่มของผู้นำคนงานเพื่อสืบทอดการต่อสู้ของขบวนแรงงาน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล  การสร้างงานวิชาการด้วยจุดยืนของแรงงาน   มีการจัดการศึกษาแลกเปลี่ยนกับสังคม ผ่านเวทีสัมมนาทางวิชาการ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการเผยแพร่อย่างต่อเนื่อง  เป็นที่ยอมรับของขบวนแรงงาน  นักวิชาการ และภาคประชา สังคมจนถึงปัจจุบันด้วยจดหมายข่าว”แรงงานปริทัศน์” วันนี้มาถึง ๓๐ ปีของการก่อตั้งมูลนิธิฯแล้ว   สำหรับคุณอารมณ์ พงศ์พงัน “ปัญญาชนของขบวนการกรรมกรไทย”  นี่คงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจและน่ายินดีอย่างที่สุด ที่มีผู้สืบทอดเจตนารมณ์ของการต่อสู้และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณค่า

คณะทำงานจัดงานในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน  ประกอบด้วยอาสาสมัครหลากหลาย ตั้งแต่ประธานมูลนิธิ กรรมการ ที่ปรึกษา  นักวิชาการ ผู้นำแรงงานอาวุโส  สหภาพแรงงานและสหกรณ์ออมทรัพย์ของการประปานครหลวง  และพิพิธภัณฑ์แรงงานไทย  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯมีความตั้งใจจะจัดงานนี้ให้เป็นพิเศษเพื่อรำลึกการต่อสู้ของคุณอารมณ์ฯ ผ่านการเสวนา จากภรรยา คุณอมรลักษณ์ พงศ์พงัน ผู้เคยร่วมการต่อสู้ในอดีต  ทั้งผู้นำแรงงาน  คุณเทิดภูมิ ใจดี  คุณกมล สุสำเภา นักวิชาการ  คุณวิทยากร เชียงกูล   ศิลปินทั้งในยุคอดีต คุณเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปินยุคปัจจุบันที่แม้มิได้รู้จักคุณอารมณ์เป็นการส่วนตัว แต่มีความประทับใจและตั้งใจแต่งบทเพลงให้  และแน่นอนว่า ดนตรีในงานนี้ย่อมเป็นดนตรีแห่งการต่อสู้ของขบวนแรงงานและประชาชน คือวงภราดร และ หงา คาราวาน

ความคาดหมายสำคัญของคณะทำงานทุกคนคือการแสดงพลังสามัคคีแห่งพี่น้องในขบวนแรงงานทั้งสหภาพแรงงานภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจ  ที่แม้เผด็จการจะพยายามปราบปราม คุกคาม และใช้กฎหมายมาแบ่งแยกพวกเราออกจากกัน  แต่คุณอารมณ์ พงศ์พงัน และมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน จะเป็นทั้งสัญลักษณ์และการเคลื่อนไหวที่เป็นจริงที่พิสูจน์สัจธรรมว่า “แรงงานทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”  “แรงงานสร้างสรรค์โลก” และพร้อมยืนหยัดต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่แท้จริง และ ความเป็นธรรมเพื่อประชาชนทั้งมวล