แรงงานปริทัศน์ ฉบับที่ 353 ธันวาคม พ.ศ. 2559

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99

แรงงานปริทัศน์ออนไลน์ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2559 (353) เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมๆ กับที่ประเทศไทยมีการสถาปนาพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยการสืบสันตติวงศ์ เดือนธันวาคมมีวันสำคัญของแรงงานคือ วันแรงงานข้ามชาติสากลตรงกับวันที่ 18 ธันวาคม ของทุกปี แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ จึงมีสาระที่เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติต่อเนื่องจากฉบับที่แล้ว ในด้านความเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงาน เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตและใกล้เคียง มีการจัดเสวนาใหญ่เพื่อทบทวนอดีต 40 ปี ในงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมที่เป็นอดีตผู้นำแรงงานเมื่อ 20-40 ปี ที่ผ่านมา และผู้นำรุ่นกลาง รุ่นใหม่ ได้มาย้อนอดีตเล่าเรื่องราวตั้งแต่ยุคที่กลุ่มมีความเข้มแข็ง จนถึงค่อยๆถูกทำลายลง นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ยุทธศาสตร์การสื่อสารแรงงานเมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นการประสานความร่วมมือกันระหว่างสื่อมวลชนที่ใกล้ชิดกับแรงงาน กับผู้นำแรงงานที่สนใจการพัฒนาสื่อของแรงงาน นับเป็นมิติด้านใหม่ๆของการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรแรงงานซึ่งสอดคล้องกับกระแสของโลกปัจจุบันที่การสื่อสารอย่างรวดเร็ว

สุดท้าย แรงงานปริทัศน์ฉบับนี้ได้นำเสนอความเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงานในต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทย คือการที่สหภาพแรงงาน และกลุ่มนักกิจกรรมด้านแรงงานของประเทศเกาหลีใต้เตรียมประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลพิเศษในปีนี้ คือ นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข อดีตนักกิจกรรมด้านแรงงานซึ่งถูกคุมขัง

%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%a8%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%98