เปิดบัญชีจำนวนผู้มีสิทธิโหวตประชามติ ปี2559

พาน

ข้อมูลล่าสุดของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กับตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ในวันออกเสียงประชามติ 7 สิงหาคม 2559 โดยรวมทั้งประเทศ มีจำนวน 50,585,118 ราย แบ่งเป็นชาย 24,465,842 ราย หญิง 26,119,276 ราย

กรุงเทพมหานครมีผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 4,483,075 ราย ชาย 2,068,744 ชาย หญิง 2,414,331 ราย

 

ประชามติ

ประชามติ2

 

จากการแบ่งตัวเลขรายภาค จะเห็นได้ว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีจำนวน 20 จังหวัด มีตัวเลขผู้มีสิทธิเลือกตั้งสูงที่สุดถึง 17 ล้านคน ตามมาด้วยภาคกลาง ที่มีจังหวัดสูงสุดจำนวน 25 จังหวัด มีตัวเลขผู้มีสิทธิออกเสียงเกือบ 13 ล้านคน ขณะที่ภาคเหนือมีจำนวน 17 จังหวัดมีผู้มีสิทธิออกเสียง 12.2 ล้านคน ขณะที่ภาคใต้มีจำนวนจังหวัดที่น้อยที่สุด 14 จังหวัด และผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง 6.8 ล้านคน ซึ่งรวมแล้วผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด 50 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากการทำประชามติปี 2550 จำนวน 5 ล้านคน