สปส.แจงข้อมูลสถิติงบประมาณประกันสังคมย้อนหลัง 5 ปี

dsc05032

สำนักงานประกันสังคมชี้แจงงบประมาณประกันสังคมย้อนหลัง 5 ปี (ปี 2554-2558) ต่อคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย

สถิติ 4 ตาราง และคำชี้แจงต่อไปนี้ตัดตอนมาจากเอกสารคำชี้แจงบางส่วนในข้อมูลงบบริหารสำนักงานประกันสังคมย้อนหลัง 5 ปี ที่สปส. แจ้งต่อคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย ลงวันที่ 19 กันยายน 2559

                                                            ตารางที่ 1

งบรายจ่ายของสำนักงานประกันสังคม ย้อนหลัง 5 ปี (ปีงบประมาณ 2554-2558)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ปีงบประมาณ จัดสรร เบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
ปี 2554 3,895.8024 3,323.0589 85.30
ปี 2555 5,174.5408 4,931.9183 95.31
ปี 2556 4,807.5484 2,909.7637 60.52
ปี 2557 5,087.9225 2,305.3346 45.31
ปี 2558 4,623.4899 3,807.6684 82.35

 

                                                                           ตารางที่ 2

                                         งบประมาณการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 5 ปี ย้อนหลัง

(หน่วย : บาท)

รายการ

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559

(ณ พ.ค.59

รวม 5 ปี

1. การจัดทำปฏิทินประกันสังคม(แบบแขวน+แบบตั้งโต๊ะ) 68,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 76,000,000 372,000,000
2. วารสารประกันสังคมประจำปี 57,600,000 57,600,000 72,000,000 72,000,000 72,000,000 331,200,000
3. คู่มือการใช้สิทธิประโยชน์ประกันสังคม       50,000,000   50,000,000
4. การผลิตสื่อโทรทัศน์ออกอากาศ 5,000,000 65,000,000 81,000,000 97,000,000 97,000,000 345,000,000
5. การจัดทำสื่อและหมวกวันแรงงาน 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 3,800,000 19,000,000
รวม 134,400,000 202,400,000 232,800,000 298,800,000 248,800,000 1,117,200,000

 

 

                                                                      ตารางที่ 3

                                                  ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดอบรม

                                                                  (หน่วย : บาท)

รายการ

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ปี 2558

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กับสภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้างในการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้หลักสูตรประกันสังคม 40,000,000 50,000,000 52,000,000 52,000,000 52,000,000


คำชี้แจง

ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กับสภาองค์การลูกจ้าง สภาองค์การนายจ้าง จัดอบรมเผยแพร่ความรู้หลักสูตรประกันสังคม

โครงการให้ความรู้การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในปี 2559 จะต่างกับทุกปีที่ผ่านมา เพราะจะเปิดโอกาสทุกองค์กรแรงงาน/กลุ่มแรงงาน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณ โดยไม่ได้จำกัดเฉพาะองค์กรแรงงานที่สังกัดสภาฯเท่านั้น โดยต้องเขียนโครงการประกอบการเสนอขอรับการสนับสนุน

ในส่วนของการจัดสรรงบฯ ปี2559 ได้รับจัดสรรจากเงินกองทุนเพื่อบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม เพื่อนำไปจัดสรรสำหรับการจัดอบรมให้ผู้ประกันตนตามโครงการดังกล่าว จำนวน 1,700 รุ่นๆละ 20,000 บาท โดยต้องมีลูกจ้างและผู้ประกันตนเข้าอบรมรุ่นละไม่น้อยกว่า 40 คน

ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์โครงการให้ความรู้ การประกันสังคมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อมีหน้าที่พิจารณาจัดสรรงบประมาณภายใต้กลักเกณฑ์ที่กำหนดตามความจำเป็นเหมาะสม และการจัดอบรมในแต่ละรุ่นผู้จัดจะต้องสำรองค่าใช้จ่ายไปก่อน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้รวบรวมหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ส่งเบิกค่าใช้จ่ายภายใต้วงเงินที่กำหนด โดยสำนักงานประกันสังคม จะตรวจสอบความถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่ายให้ต่อไป

สำหรับหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนั้น สำนักงานประกันสังคมได้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ และการจัดอบรมในแต่ละรุ่นจะต้องแจ้งกำหนดการฝึกอบรมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ ได้แก่ สถานที่จัดอบรม กำหนดการจัดอบรม วิทยากรบรรยาย และการมีการเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมต้องทำหนังสือแจ้งลวงหน้าก่อนดำเนินการ 3 วันทำการ

สำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อกำกับดูแลความโปร่งใสการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม โดยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา องค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงแรงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2558 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกองทุนประกันสังคมแล้ว

                                                          ตารางที่ 4

                         ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานในต่างประเทศของทุกคณะ

ปี พ.ศ.

คณะกรรมการฯ

คิดเป็นร้อยละ

จัดสรร จ่ายจริง
ปี 2559

(ณ พ.ค.59)

41,715,000 3,526,650 8.45
ปี 2558 41,715,000 1,865,380 4.47
ปี 2557 77,055,000
ปี 2556 57,386,300 49,146,697,.6 85,64
ปี 2555 69,096,200 52,222,851.2

75,58


คำชี้แจง

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2558 เรื่องการดูงานประชุม สัมมนา อบรม ณ ต่างประเทศ เพื่อเป็นการลดภาระงบประมาณภาครัฐสำนักงานประกันสังคมได้ยกเลิกโครงการเดินทางไปต่างประเทศของกรรมการจำนวน 8 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการอนุกรรมการอุทธรณ์ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการการแพทย์ คณะอนุกรรมการคัดเลือกบริษัทจัดการกองทุนย่อยต่างประเทศ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารมาตรา 40 คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการพิจารณาและกำหนดแนวทางการจ่ายสิทธิประโยชน์ชราภาพ คณะอนุกรรมการพัฒนาสิทธิประโยชน์และประเมินสถานะกองทุนประกันสังคม

ข้อสังเกตต่อสถิติตารางที่ 1 ถึง 4

ไม่ได้จำแนกข้อมูลว่า งบประมาณประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อแต่ละประเภท มีจำนวนเท่าไร? เผยแพร่-แจกจ่ายอย่างไร? เข้าถึงนายจ้าง-ผู้ประกันตนมากน้อยเพียงใด?

งบการจัดอบรมสนับสนุนให้สภาองค์การนายจ้างและสภาองค์การลูกจ้างแต่ละแห่งจำนวนกี่แต่ละสภาฯได้ดำเนินงานโดยโปร่งใสครบถ้วนตามที่ได้รับสนับสนุนจริงหรือไม่?

การศึกษาดูงานต่างประเทศ ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลว่า แต่ละปีมีคณะกรรมการหรืออนุกรรมการไปประเทศไหน? เพื่ออะไร? จำนวนกี่คน? จำนวนกี่วัน? คิดเป็นค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเท่าไร? และได้นำผลการศึกษาดูงานต่างประเทศมาแก้ไขปรับปรุงอะไรเกี่ยวกับงานประกันสังคม หรือไม่อย่างไร?