รายชื่อหนังสือ และงานวิจัยมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad

คลังข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน

มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ถือว่า เป็นองค์กรวิชาการด้านแรงงาน ที่ทำหน้าที่ในการจัดทำข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัยทั้งเรื่องสภาพปัญหาด้านสิทธิ สวัสดิการ และกฎหมายต่างๆด้านแรงงาน โดยมีผลงานต่างๆดังนี้

ลำดับ
ที่
หัวข้อศึกษา-วิจัย เดือนปีที่แล้วเสร็จ ความร่วมมือกับองค์กรอื่น ผู้สนับสนุน
1. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในอุตสาหกรรมสิ่งทอ ธันวาคม 2529 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
2. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในกิจการขนส่ง ธันวาคม 2530 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
3. การสำรวจและรวบรวมข้อมูลในกิจการรัฐวิสาหกิจ 2531 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและไม่ยอมรับบทบาทของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 2531 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
5. บทบาทของสหภาพแรงานรัฐวิสาหกิจ ในการพัฒนาขบวนการแรงงาน สถานประกอบการและสร้างสรรค์สังคม 2531 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
6. กลยุทธแรงงานสัมพันธ์กับการจ้างงานแรงงานชั่วคราวระยะสั้น กันยายน 2531 มูลนิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
7. การสำรวจและรวบรวมข้อมูล สภาพการจ้างของแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ พฤษภาคม 2532 มูลนิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
8. การจัดการศึกษาของคนงานไทย 2529-2531 มิถุนายน 2532 คณะกรรมการประสานงานการศึกษาสหพันธ์แรงงาน มูลนิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
9. ระบบไตรภาคีกับขบวนการแรงงานไทย พฤศจิกายน 2532 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และโครงการศึกษาวิจัยสันติภาพ สถาบันสันติประชาธรรม
10. แรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมนวนคร 2533 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
11. การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) กับชะตากรรมแรงงาน : กรณีศึกษาองค์การสารส้ม
และโรงแรมเอราวัณ
กันยายน 2533 ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ชีวิตทางเศรษฐกิจของคนงานที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ กุมภาพันธ์ 2533 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
13. การจ้างงานชั่วคราวระยะสั้นและรูปแบบการจ้างงาน หลังประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 มีนาคม 2534 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
14. แรงงานในอุตสาหกรรมอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ธันวาคม 2534 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
15. รายงานกรณีศึกษาระบบแรงงานสัมพันธ์ในกิจการของชาวต่างชาติ :ทัศนะจากเบื้องล่าง กันยายน 2534 โครงการมหาวิทยาลัยเปิดสำหรับนักสหภาพแรงงาน มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
16. บทบาทผู้นำแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ พฤศจิกายน 2534 มูลนิธิ ฟรีดริช เอแบร์ท (FES)
17. สภาพการบังคับใช้กฎหมายประกันสังคม พฤศจิกายน 2535 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
18. วิเคราะห์บทบาทขบวนการแรงงาน ในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พฤศจิกายน 2535 -ฝ่ายส่งเสริมสิทธิกรรมกร สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
-โครงการแรงงานหญิง มูลนิธิเพื่อนหญิง
โครงการ 60 ปี ประชาธิปไตย
และมูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
19. ชีวิตทางสังคมของคนงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต พฤศจิกายน 2535 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
20. สรุปบทเรียนกรณีโศกนาฏกรรม โรงงานเคเดอร์ อินดัสเทรียล ไทยแลนด์ มิถุนายน 2536 -คณะทำงานติดตามความช่วยเหลือคนงานเคเดอร์ มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
21. ปัญหาการบังคับใช้กองทุนเงินทดแทน พฤศจิกายน 2536 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
22. ปัญหาแรงงานสัมพันธ์ในเขตพระประแดง
พ.ศ.2525-2535
ธันวาคม 2536 มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
23. รายงานการศึกษาเบื้องต้น เรื่องความตายและความเจ็บป่วยของคนงานที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ธันวาคม 2537 มูลนิธิ ฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
24. บทบาทสหภาพแรงงานกับการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 2538 -สหภาพแรงงานที่มีการการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็ก
-กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี
มูลนิธิเพื่อนหญิง
25. โครงสร้างสหภาพแรงงานและองค์กรไตรภาคีในประเทศไทย มกราคม 2539 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
26. “ความเข้าใจของผู้นำแรงงานต่อสิทธิแรงงานกับการค้าระหว่างประเทศ” เมษายน 2540 สถาบันการศึกษาแรงงานเสรีเอเชีย-อเมริกัน (อ๊าฟลี่)
27. การมีส่วนร่วมของคนงานในการพัฒนาคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประกันสังคม 2540 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
28. ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายสิทธิการลาคลอด 90 วัน  ผลกระทบต่อแรงงานหญิง 2540 มูลนิธิเพื่อนหญิง
29. การศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหายาม้าในสถานประกอบการ มกราคม 2541 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด(ป.ป.ส.)
30. เร่งรุกรัฐ ประกันการว่างงาน กันยายน 2541 ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)
31. การต่อสู้ของขบวนการแรงงานสตรีไทย มิถุนายน 2542 กลุ่มบูรณาการ
แรงงานสตรี
มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
32. บทบาทและความสำคัญของระบบการประกันสังคม พฤศจิกายน 2542 -โครงการสำรวจองค์ความรู้เชิงแนวคิด ทฤษฎี บทบาทและความสำคัญต่อสังคม (Social Safety Net) ของโครงข่ายความปลอดภัยทางสังคม
-ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
33. โครงสร้างองค์กรแรงงานและไตรภาคีในประเทศไทย มกราคม 2543 มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
34. สวัสดิการของนักข่าวหนังสือพิมพ์ 2543 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
35. โครงการเงินกู้ต่างประเทศกับวิกฤตแรงงานไทย พฤศจิกายน 2544 เครือข่ายแรงงานอาเซียนที่มีต่อสถาบันการเงินระหว่างประเทศ ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)
36. กฎหมายแรงงานไทยที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ มิถุนายน 2546 มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
37. บทวิเคราะห์กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไทยกับความสอดคล้องกับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 87 และฉบับที่ 98 สิงหาคม 2546 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
38. กฎหมายแรงงานไทยที่ไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 144 และฉบับที่ 155 2546 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
39. สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านแรงงาน ปี 2544-2546 ตุลาคม 2546 คณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี (กสม.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
40. การพัฒนานโยบายรัฐและการบริหารเพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย กุมภาพันธ์ 2547 คณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและตรวจสอบปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ (กสม.) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
41. กฎหมายแรงงาน กับเศรษฐกิจนอกระบบในประเทศไทย เมษายน 2548 -มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
-เครือข่ายแรงงานนอกระบบ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
42. บทสำรวจโรคประชานิยมหนี้และหนี้กรรมกร ธันวาคม 2548 ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)
43. สถานการณ์นโยบาย และ กฎหมายกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ : ภาคการผลิต สิงหาคม 2549 สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน -สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
44. สหภาพแรงงานและคปอ.กับการมีส่วนร่วมพัฒนาความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 2549 ดร.วรวิทย์ เจริญเลิศ
คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
45. “ประกันสังคมกรณีว่างงาน … การเคลื่อนไหวและข้อเสนอของฝ่ายแรงงาน 2549 สถาบันการศึกษาแรงงานเสรีเอเชีย-อเมริกัน (อ๊าฟลี่)
46. นโยบายรัฐกับการปฏิรูประบบบริหารประกันสังคม 2550 มูลนิธิเพื่อนหญิง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
47. ความคิดเห็นของสหภาพแรงงานภาคตะวันออก กรณี “มลพิษมาบตาพุด” 2551 กลุ่มสหภาพแรงงานภาคตะวันออก ศูนย์อเมริกันเพื่อแรงงานนานาชาติ (ACILS)
48. วิเคราะห์กฎหมายแรงงานกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงาน 2551 แผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน สสส.
49. ปัญหาการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 2552 สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงานและสิ่งแวดล้อมฯ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
50. สถาบันการเงินภาคประชาชนเพื่อสร้างหลักประกันรายได้ : ภาคแรงงาน 2552 ดร.วรวิทย์  เจริญเลิศ
คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะทำงานกระจายรายได้
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
51. แนวทางการกำหนดค่าจ้างที่เป็นธรรมของลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมการผลิต …  มุมมองจากฝ่ายสหภาพแรงงาน ตุลาคม 2553 -คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
52. ความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักประกันสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบ มีนาคม 2553 เครือข่ายแรงงาน
นอกระบบ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ (สสส.)
53. บทสำรวจ ชีพจรการปฏิรูป “สปส” เป็นองค์กรอิสระหรือองค์การมหาชน ตุลาคม 2553 แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
54. สถานการณ์แรงงานนอกระบบกับการคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศไทย มิถุนายน 2554 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ
55. สรุปข้อมูลสำรวจเบื้องต้นการรับงานไปทำที่บ้านในพื้นที่หมู่ 1-9 ต.บางจาก อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
พฤศจิกายน 2554 -สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา  -เครือข่ายคนตกงานไทยเกรียง
-ศูนย์ประสานงานเครือข่ายแรงงานนอกระบบ
แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.

 

56. บทวิเคราะห์ ความท้าทายและอุปสรรคเสรีภาพการรวมตัวกันและการเจรจาต่อรองร่วมของสหภาพแรงงานภาคบริการสาธารณะในประเทศไทย สิงหาคม 2555 กลุ่มสหภาพแรงงานในสังกัดสหพันธ์แรงงานกิจการสาธารณูปโภคระหว่างประเทศ สหพันธ์แรงงานกิจการบริการสาธารณะระหว่างประเทศ (PSI)
57. อุปสรรคทางกฎหมายและเชิงปฏิบัติในการให้สัตยาบันและการบังคับใช้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 87 ละ 98 สิงหาคม 2555 องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
58. สรุปผลสำรวจเบื้อยงต้นสิทธิแรงงานข้ามชาติในสถานประกอบการที่มีสหภาพแรงงานจำนวน 18 แห่ง และ
กรณีศึกษา บทบาทสหภาพแรงงานรวมใจเพื่อนสัมพันธ์กับการคุ้มครองสิทธิแรงงานข้ามชาติ
พฤษภาคม 2555 -กลุ่มสหภาพแรงานย่านอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่
-กลุ่มสหภาพแรงานภาคตะวันออก
-กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิต
-มูลนิธิเพื่อนหญิง
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
59. เปิดปมสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติยุคพิสูจน์สัญชาติและนำเข้าตาม MOU กันยายน 2555 แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
60. บทบาทสหภาพแรงงานกลางของสื่อมวลชน กันยายน 2555 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท (FES)
61. โครงการศึกษากองทุนช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ มกราคม 2556   แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
62. โครงการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มแรงงานในระบบ มีนาคม 2556   แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
63. โครงการศึกษาปัญหาบังคับใช้กฎหมายกอช. พฤษภาคม 2556   แผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส.
64. วิจัยเรื่อง การศึกษาเรื่องความไม่เป็นธรรมการจ้างลูกจ้างชั่วคราวนอกงบประมาณ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สิงหาคม 2556   PSI

 

                      กลุ่มหนังสือสรุปรายงานการเคลื่อนไหวแรงงาน
สนับสนุนโดยมูลนิธิฟรีดริค เอแบรท (FES)

ลำดับที่ รายชื่อหนังสือ เดือนปีที่แล้วเสร็จ
1. ขบวนการสหภาพแรงงานไทยจากยุค รสช.ถึงยุค IMF เมษายน 2542
2. จับชีพจรการเคลื่อนไหวขององค์กรแรงงานไทย ปี 2542 มกราคม 2543
3. จับชีพจรการเคลื่อนไหวขององค์กรแรงานไทย ปี 2543 มกราคม 2544
4. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2544 มกราคม 2545
5. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2545  มกราคม 2546
6. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2546 มกราคม 2547
7. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2547 มกราคม 2548
8. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2548 มกราคม 2549
9. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2549 มกราคม 2550
10. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2550 มกราคม 2551
11. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2551 มกราคม 2552
12. จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงงาน ปี 2552 ไม่ได้จัดพิมพ์เผยแพร่