มูลนิธิอารมณ์ ชวนทอดผ้าป่า เพื่อสถาบันวิชาการแรงงาน

โฆษณา เฟซ-ไลน์ เมล

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคี กับ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน และร่วมบำเพ็ญกุศลรำลึกถึงคุณอารมณ์ พงศ์พงัน อดีตผู้นำแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ 4กันยายน 2559 ณ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันซ.คลองหลวง 19 (งามฉวี) ต. คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

มูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2526 ตามชื่อนายอารมณ์ พงศ์พงัน ผู้นำแรงงานปัญญาชนนักสู้นักเขียน เขามีบทบาทอย่างสูงในกลุ่มสภาแรงงานแห่งประเทศไทย ที่เคลื่อนไหวเพื่อปากท้องและประชาธิปไตย ระหว่างพ.ศ. 2515 – 2523ซึ่งอยู่ในยุคแรกของขบวนการแรงงาน หลังจากถูกขังอยู่ราวสองปีในข้อหาภัยสังคม ที่คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยัดเยียดให้เมื่อเดือนตุลาคม 2519  เขาก็ได้รับการปล่อยตัวจากที่คุมขัง  ไม่นานนักก็เสียชีวิต (21 มิถุนายน 2523) ด้วยโรคมะเร็งในตับ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ มีดังต่อไปนี้

  • เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการศึกษา เผยแพร่ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและประสบการณ์ การฝึกฝนอบรมแก่ลูกจ้าง ตลอดจนเผยแพร่สารคดีเกี่ยวกับวิชาการด้านแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาแรงงาน
  • เพื่อให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายและสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงาน
  • เพื่อจัดตั้งสถาบันการค้นคว้าให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำการค้นคว้า เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าและความมั่นคงของผู้ใช้แรงงาน
  • เพื่อร่วมมือกับองค์กรแรงงาน และสถาบันอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมแรงงาน ทั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมพัฒนาสื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้แรงงานและสาธารณชน

จึงขอขอบคุณท่านและองค์กรทุกแห่ง ที่มีกุศลจิต ร่วมบริจาคปัจจัยทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้  ขอให้ท่านได้รับส่วนบุญกุศล จงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปโดยทั่วกันเทอญ

ประวัติศาสตร์ต้องจารึกบันทึกไว้  อารมณ์ได้ต่อสู้กู้ศักดิ์ศรี

กรรมกรและชาวนาสามัคคี   นักศึกษามีส่วนสร้างเส้นทางทอง

รวมพลังร่วมกันบริจาค เพื่อให้มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน มีทุนทรัพย์ในการดำเนินงานและสานต่อวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมการศึกษา เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน และสืบสานอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อขบวนการแรงงานของคุณอารมณ์ พงศ์พงัน ให้ประสบความสำเร็จยืนยาวตลอดไป โดยมีกำหนดการดังนี้

เวลา 09.00 น.           ลงทะเบียนบุคคลและองค์กรที่ร่วมทอดผ้าป่าและร่วมบำเพ็ญกุศล

เวลา 09.30 น.           ชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดทอดผ้าป่า

กล่าวสดุดีและรำลึกถึงอารมณ์ พงศ์พงัน

วางดอกไม้แสดงความเคารพ

เวลา 10.30 น.           กิจกรรมพิธีสงฆ์และถวายสังฆทานพระสงฆ์

เวลา 11.00 น.           นิมนต์พระฉันภัตตาหารเพล

เวลา 11.30 น.           พิธีถวายผ้าป่า รับพรพระ กรวดน้ำ

เสร็จพิธี รับประทานอาหาร / เครื่องดื่มและของว่างร่วมกัน

 

หมายเหตุหากท่านไม่สะดวกเข้ามาร่วมในพิธี กรุณาบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ สาขาฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บัญชีเลขที่ 026-091018-7 แล้วส่งสำเนาการเข้าบัญชีทางแฟกซ์ 02-5161071 หรือโทร.02-516-1589 แนะนำมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงันwww.aromfoundation.org

รายชื่อคณะกรรมการมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน ชุดปัจจุบัน (พ.ศ. 2557 – 2561)

1. นายสกุล สื่อทรงธรรม                      ประธานกรรมการ

2. นายทวีป กาญจนวงศ์                       รองประธานกรรมการ

3. นางสาวนภาพร อติวานิชยพงศ์            รองประธานกรรมการ

4. นางเพลินพิศ ศรีศิริ                         กรรมการและเลขาธิการ

5. นายไพบูลย์ แก้วเพทาย                   กรรมการและเหรัญญิก

6. นายสุธี ประศาสน์เศรษฐ                   กรรมการ

7. นายสุชาติ สุคนธากานต์                   กรรมการ

8. นายชาลี ลอยสูง                           กรรมการ

9. นายวิชัย นราไพบูลย์                      กรรมการ

10. นางสาวสงวน ขุนทรง                    กรรมการ

11. นายณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ                กรรมการ

12. นายชฤทธิ์ มีสิทธิ์                        กรรมการ

13. นายแล ดิลกวิทยรัตน์                   กรรมการ

14. นางสาวฤดี ปุงบางกระดี่                กรรมการ

15. นายเทียนชัย วงศ์ชัยสุวรรณ           กรรมการ

16. นายโชคชัย สุทธาเวศ                  กรรมการ

17. นายปรีชา เดชทองจันทร์              กรรมการ

รายชื่อที่ปรึกษามูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน

1.นางกัญญาธร พงศ์พงัน

3. นางสุนี ไชยรส

3. นายวรวิทย์ เจริญเลิศ

4.   นางสาวนฤมล ทับจุมพล

5. นายประวิตร โรจนพฤกษ์

รายชื่อร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมกับมูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน รายได้บำรุงมูลนิธิอารมณ์พงศ์พงัน สถานที่เผยแพร่รวบรวมข้อมูล และสถาบันวิชาการด้านแรงงาน

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ มูลนิธิอารมณ์ พงศ์พงัน จ.ปทุมธานี

ที่ ชื่อ-สกุล องค์กร/ที่อยู่ ประธาน รองประธาน กรรมการ อื่นๆ