คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ สรส.

20161207_143400

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์(สรส.)ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 โดยมีการจัดการเลือกตั้งเลขาธิการ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ที่สโมสรการท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย คลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยคณะกรรมการบริหารสรส.ชุดที่ 16 ซึ่งมีคุณสาวิทย์ แก้วหวานเป็นเลขาธิการ ได้หมดวาระลง คณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ประกอบด้วยตำแหน่งเลขาธิการ และกรรมการบริหารในสัดส่วนต่างๆ 20 ตำแหน่ง โดยมีสัดส่วนดังนี้ กรรมการตำแหน่งสัดส่วนสตรีจำนวน 6 ตำแหน่ง กรรมการบริหารสัดส่วนแรงงานหนุ่มสาว 1 ตำแหน่ง และตำแหน่งกรรมการบริหารที่เหลือทั้งหญิงและชายจำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งครั้งนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 100 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 96 คน ผู้ได้รับการเลือกตั้งมีดังนี้ นายประกอบ ปริมล ประธาน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

 1. นายพงศ์ฐิติ พงศ์ศิลามณี
 2. นายสุเทพ ศรีไตรภพ
 3. นายชาญชัย โพธิ์ทองคำ
 4. นายชำนาญ อมตเวทย์
 5. นายมานพ เกื้อรัตน์
 6. นายสนธยา เครือสุวรรณ
 7. นายประจักษ์ สุขบัณฑิตย์
 8. นายจุติเวช เหมือนนิล
 9. นายมารุต เผือกผ่อง
 10. นายพัลลภ กรองกรุด
 11. นายวิชิตพงศ์ นาคแสง
 12. นายยุทธศักดิ์ รัตนสงฆ์
 13. นายบรรพต พาณิชย์นววิธ

ในธรรมนูญของสรส.ได้กำหนดสัดส่วนสตรีเป็นกรรมการ 6 คน ซึ่งครั้งนี้มีสตรีสมัคร 6 คนตามจำนวนประกอบด้วย

 1. นางสุนันทา สว่างแก้ว
 2. นางรุ่งทิพย์ เลขวัด
 3. นางภัทรียา คัมภีร์
 4. นางปราณี มั่นคง
 5. นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์
 6. นางสาวฉวี ลีบุบผา

ยังมีสัดส่วนของแรงงานหนุ่มสาว 1 คน ซึ่งมีผู้สมัครคือ นางสาวพัชรวัฒน์ กงสิน

นายประกอบ กล่าวว่า วิสัยทัศน์ของตนเองนั้นคือ มุ่งมั่นที่จะรวมพลังแรงงานรัฐวิสาหกิจให้เป็นหนึ่งเดียวพร้อมเดินหน้าแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกทุกกลุ่มทุกระดับอย่างสร้างสรรค์ แก้ไขปัญหาอุปสรรคปัญหาเพื่อความเป็นเอกภาพ โดยมีพันธกิจ 1. ต้องเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการมีส่วนร่วมให้ เกิดจิตสำนึกร่วมกันรับผิดชอบต่อองค์กรและสาธารณะ 2.ติดต่อประสานสัมพันธ์กับองค์กรสมาชิกให้เป็นหนึ่งเดียว 3. สร้างความโปร่งใส เสมอภาค และเป็นธรรมกับสมาชิกทุกองค์กร 4. เสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่ประจักษ์ 5. สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

แนวคิดในการบริหารจะใช้หลักการมีส่วนร่วมยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้กับสรส.มีกรรมการบริหารงานที่โปร่งใสมากขึ้น จะทำงานบริหารสรส. ให้เป็นที่เชื่อถือและศรัทธาของสมาชิกและมีความเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทางภาวะวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจุบันภาคหน้าได้อย่างทันสถานการณ์

ด้วยหลักการบริหารกิจการสรส.เพื่อองค์กรสมาชิกโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วมตรวจสอบในการใช้หลักการประสานงานประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล สร้างให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อองค์กรสมาชิกและสมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่ความมุ่งมั่นเดินหน้าแก้ไขความน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านนายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ตนเห็นว่า การทำงานของ สรส. มีความสำคัญต่อขบวนการแรงงาน ซึ่งได้มีการดำเนินการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการแรงงาน เป็นองค์กรขับเคลื่อนผลักดันด้านนโยบาย สวัสดิการ ค่าจ้าง กฎหมายต่างๆ รวมถึงอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)ฉบับที่ 87และ98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง การเคลื่อนไหวในวันสำคัญต่างๆ เช่นวันกรรมกรสากล วันงานที่มีคุณค่า วันแรงงานข้ามชาติสากล โดยมองว่า แรงงานทั้งผองคือพี่น้องกัน และอยากเห็นสรส.ทำงานร่วมกันโดยไม่แบ่งแยก สรส. ต้องทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันปกป้อง รักษาสมบัติของชาติต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น ทำงานขับเคลื่อนประเด็นทางสังคมร่วมกับผู้ทุกข์ยาก คนยากจนโดยมองเรื่องชนชั้น แรงงานในระบบเอกชน นอกระบบ แรงงานข้ามชาติ เพราะแรงงานคือคนส่วนใหญ่แต่กลับไม่เคยมีรัฐบาลไหนมองเห็น ฉะนั้นต้องทำงานร่วมกันตามฐานที่มีการวางไว้

รายงานโดย วาสนา ลำดี